Revize spalinové cesty - Výchozí

Revize před uvedením do provozu např. po vyvložkování anebo ke kolaudačnímu rozhodnutí, po úpravě, při výměně spotřebiče paliv aj.

 

Revize spalinové cesty

Povinnost provedení revize spalinové cesty upravuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně) a důvod k jejímu provedení potom vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Je nutné proto rozlišovat povinnost provádění kontroly (provádí držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví v pravidelných intervalech dle zákona o požární ochraně) a revize spalinové cesty (provádí držitel profesní kvalifikace Kominík – Revizní technik spalinové cesty RTSC).

Tuto službu zajišťuje technik - Patrik Volše
Tel. 775 640 610
E-mail: patrikvose@kominictvi-volse.cz
Revizní technik spalinových cest
č.o. 000 020/2013.
Platnost RTSC lze ověřit na www.SKCR.cz (Společenstvo kominíků ČR).
Řádný člen Společenstva Kominíků České Republiky SKČR, číslo člena je 00061. Členové cechu jsou řazeni do aktivity v systému celoživotního vzdělávání členů SKČR.

Revize spalinové cesty se provádí pouze z důvodů uvedených v § 3 vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Více na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34#p3

  1. před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
  2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  3. před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  4. před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  5. po komínovém požáru, nebo,
  6. při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Nedílnou součátí revize spalinové cesty je tzv: Výpočet spalinové cesty (tepelně technický návrh spalinové cesty dle EN 13384).
Více v sekci - Návrh spalinové cesty - Výpočty.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Platné od 1.2.2024.

Objednávka - písemná - mailem na objednavky@kominictvi-volse.cz.

Objednatel svojí objednávkou stvrzuje že je seznámen s všeobecnými obchodními podmínkami uvedené na Revize spalinové cesty a souhlasí se zpracováním osobních údajů GDPR a pořízení fotodokumentace.

Objednatel uvede své údaje: Jméno a příjmení, telefon, e-mail, adresu objektu atd. a též majitele objektu, je-li odlišný od objednatele.

Předání Zprávy o revizi spalinové cesty a ostatní dokumentaci včetně daňového dokladu (Faktury): Pouze mailem eletronicky ve formátu PDF.

Objednávejte na: objednavky@kominictvi-volse.cz, předmět: Revize spalinové cesty.
** Jiná možnost pouze po předchozí domluvě.

 

Povinnosti Objednatele - Všeobecné potřebné požadavky

Jedná-li se o novou spalinovou cestu (novostavba, rekonstrukce), musí být doložená projektová dokumentace objektu (PD) s požadavky objektu a doložení vlastností použitého materiálů konstrukcí stavby, a to ve smyslu reakce na oheň, včetně požárně bezpenostního řešení (PBŘ, je nedílnou součástí PD).

Technické listy
Spalinové cesty + montážní list včetně montážních podmínek instalace do stavby, technický list  spotřebiče paliv a návod k užívání, případně Výpočet spalinové cesty (tepelně technický návrh spalinové cesty dle EN 13384). Identifikační údaje všech subjektů / osob, které zhotovily spalinovou cestu.
** Veškerou dokumentaci v českém jazyce

 

Ceny revize spalinové cesty

Uvedená cena/y za jeden komínový průduch - spalinovou cestu. Cena je uvedená včetně 21 % DPH.
Faktura - daňový doklad je zasílán eletronicky mailem ve formátu PDF se splatností 14 dnů od vystavení.

Revize spalinové cesty se provádí na pouze na čistou spalinovou cestu.
SLUŽBA "Revize spalinové cesty" neobsahuje čištění spalinové cesty, např. spalinová cesta byla před revizí používaná a je zanesená.
Příklad: RD již se užívá i topí , tak se musí
1) vyčistit komínový průduch 500 Kč
2) samotná revize spalinové cesty.
** Toto ustanovení neplatí u BODU 7.
** Každá dokončená spalinová cesta musí být trvale, viditelně a nesmazatelně označená komínovým štítkem.

REVIZE SPALINOVÉ CESTY SE PROVÁDÍ PODLE § 5 vyhlášky č. 34/2016 Sb. / Příloha č. 1 k vyhlášce č. 34/2016 Sb. ZPRÁVA o revizi spalinové cesty se provádí podle Příloha č. 4 k vyhlášce č. 34/2016 Sb. Více na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34#f5743330.

 

1) Pojistný komín, např. novostavba RD ke kolaudaci a není připojen spotřebič paliv 2000 Kč + dopravné paušálně v kraji Vysočina 400 Kč + vystavení / vypsání komínového štítku 100 Kč, není potřeba výpočet spalinové cesty
Poznámka: po připojení spotřebiče paliv musí být zhotovená nová revizní zpráva.

2) Plynná paliva - přetlakový provoz: 1× spotřebič paliv / standartní provedení dle technického podkladu výrobce spotřebiče paliv = bez tzv. výpočtu spalinové cesty.
Např. odvod spalin přes stěnu v provedení C13, svislý kouřovod s funkcí komína v provedení C33, dodatečné vložkování v provedení C92/C93: Bxx / Cxx 2000 Kč + dopravné paušálně v kraji Vysočina 400 Kč + vystavení / vypsání komínového štítku 100 Kč.

3) Plynná paliva - přetlakový provoz: kaskáda spotřebičů paliv 2500 Kč + dopravné paušálně v kraji Vysočina 400 Kč + vystavení / vypsání komínového štítku 100 Kč + Výpočet spalinové cesty (tepelně technický návrh spalinové cesty dle EN 13384-2) 1500 Kč.

4) Plynná paliva - podtlakový provoz: 1× spotřebič paliv 2500 Kč + dopravné paušálně v kraji Vysočina 400 Kč + vystavení / vypsání komínového štítku 100 Kč + Výpočet spalinové cesty (tepelně technický návrh spalinové cesty dle EN 13384-1): 1000 Kč.

5) Pevná paliva: 1× spotřebič paliv s výpočtem 2500 Kč + dopravné paušálně v kraji Vysočina 400 Kč + vystavení / vypsání komínového štítku 100 Kč + Výpočet spalinové cesty (tepelně technický návrh spalinové cesty dle EN 13384-1): 1000 Kč.

6) Pevná paliva: 1× spotřebič paliv bez výpočtu 2500 Kč + dopravné paušálně v kraji Vysočina 400 Kč + vystavení / vypsání komínového štítku 100 Kč (výpočet již zhotoven).

7) Pevná paliva: po zahoření sazí 3200 Kč + dopravné paušálně v kraji Vysočina 400 Kč + vystavení / vypsání komínového štítku 100 Kč + Výpočet spalinové cesty (tepelně technický návrh spalinové cesty dle EN 13384-1) 1000 Kč (výpočet nebyl již proveden)
TATO SLUŽBA OBSAHJE ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY.

8) Ostatní revize dle individuální dohody

9) Revize po připojení spotřebiče paliv na pojistný komín. Pokud jsme prováděli RZ na pojistný komín, tak do jednoho roku 1500 Kč + dopravné paušálně v kraji Vysočina 400 Kč + Výpočet spalinové cesty (tepelně technický návrh spalinové cesty dle EN 13384-1) 1000 Kč (výpočet nebyl již proveden).

10) POZOR - KOTLÍKOVÉ DOTACE / ZELENÁ ÚSPORÁM a výměny kotlů na pevná paliva.
SDĚLENÍ: Moderní spotřebiče paliv třídy 3, 4, 5 a ekodesing na staré komíny nefungují (staré komíny jsou plánovitě pro suchý provoz), tedy NEVYHOVUJÍ. Pro ústřední zdroj musí být spalinová cesta vícevrstvá.
DOPORUČENÍ: Před výměnou kotle se musí řešit technický návrh komína, a to včas!!

 

Revize spalinové cesty - Výchozí

© 2024 Kominictví Volše | Administrace | Mapa stránek
Webdesign: Crespo, s.r.o.