Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnost VOLŠE CENTRUM s.r.o.
se sídlem Štoky 217, 582 53 Štoky, IČO: 26909421
zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 36945 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

1. Základní ustanovení

1.1.Tyto způsoby ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“ ) společnosti SPOLEČNOST (dále jen „Obchodník“), shrnují postupy a procesy při ochraně osobních údajů, jež Obchodník uplatňuje při provozu www stránek www.kominictvi-volse.cz (dále jen „Webová stránka“) a při poskytování služeb klientům.

2. Rozsah a účely zpracování osobních údajů

2.1. Obchodník zpracovává osobní údaje pro dva účely, blíže stanovené níže v odst. 2.2 a 2.3 těchto Zásad.

2.2. Za účelem plnění smluvního vztahu mezi Obchodníkem a zákazníkem, včetně zajištění platebního styku, zpracovává Obchodník osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště,
 • případně identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • adresa elektronické pošty,
 • telefonní číslo,
 • číslo účtu,
 • případně také adresa pro doručování.

2.3. Pokud zákazník udělil Obchodníkovi souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek a sdělení Obchodníka, vč. šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen „Obchodní sdělení“), zpracovává Obchodník za těmito účely následující osobní údaje zákazníka:

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště,
 • adresa elektronické pošty,
 • telefonní číslo,
 • případně také adresa pro doručování

3. Podmínky zpracování osobních údajů

3.1. Osobní údaje zákazníka budou zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou k výše uvedeným účelům, za jakými byly shromážděny, nejdéle však po dobu 10 let od ukončení příslušné smlouvy mezi Obchodníkem a zákazníkem, a to elektronicky automatizovaným způsobem.

4. Povinnost poskytnutí údajů zákazníkem

4.1. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem Obchodníkovi je smluvním požadavkem, přičemž neposkytnutí osobních údajů:

4.1.1. dle odst. 2.2, tedy za účelem plnění smluvního vztahu zamezuje uzavření smlouvy podle všeobecných obchodních podmínek;

4.1.2 dle odst. 2.3. tedy za účelem zaslání obchodních nabídek a sdělení Obchodníka, vč. šíření Obchodních sdělení nezamezuje uzavření smlouvy a v případě neudělení souhlasu se zprcováním za tímto účelem nebude se zákazníkem nakládáno jinak, než kdyby souhlas udělil.

5. Práva zákazníka související se zpracováním jeho osobních údajů

5.1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1.1. Zákazník má právo odvolat souhlas, který udělil při registraci za účelem zasílání obchodních nabídek a sdělení Obchodníka, vč. šíření Obchodních sdělení, a to zasláním žádosti na e-mail petravolsova@kominictvi-volse.cz.

5.2. Právo odvolat souhlas se zasíláním Obchodních sdělení

5.2.1. Bez ohledu na výše uvedené právo v odst. 5.1, zákazník je oprávněn odvolat souhlas se zasíláním Obchodních sdělení, a to zasláním žádosti na email petravolsova@kominictvi-volse.cz.

5.3. Právo na přístup k osobním údajům

5.3.1. Zákazník má právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům o své osobě, ve smyslu práva získat potvrzení od Obchodníka, zda osobní údaje, které se zákazníka týkají jsou či nejsou zpracovávány a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci, nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje zákazníka byly, jsou či budou zpřístupněny;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, popřípadě kritéria k jejímu určení;
 • existence práva na opravu, výmaz, omezení zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně souvisejících informací.

5.3.2. Obchodník poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů zákazníkovi bezplatně. V případě dalších kopií za přiměřený poplatek.

5.4. Právo na opravu osobních údajů

5.4.1. Zákazník má právo na opravu nepřesných údajů, které Obchodník zpracovává. Zároveň má zákazník právo na doplnění jeho osobních údajů.

5.5. Právo na výmaz osobních údajů

5.5.1. Zákazník má právo na žádost o výmaz osobních údajů, které o něm Obchodník zpracovává, a to v případě kdy:

 • Osobní účely již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • zákazník odvolá souhlas, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

5.6. Právo na omezení zpracování

5.6.1. Zákazník má právo podat žádost o omezení zpracování jeho osobních údajů v případě kdy

 • zákazník popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • Obchodník již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

5.7. Právo na přenositelnost osobních údajů

5.7.1. Zákazník má právo požádat o přenositelnost údajů včetně práva o přenos jeho osobních údajů Obchodníkem jinému správci, a to v běžně čitelném formátu.

5.8. Právo na stížnost u dozorového úřadu

5.8.1. V případě, že zákazník nabude dojmu, že jeho osobní údaje nejsou zpracovávány podle platného a účinného zákona, má právo podat na Obchodníka stížnost dozorovému úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů. všeobecných obchodních podmínek

6. Automatizované rozhodování

6.1. V rámci zpracování osobních údajů nedochází ke zpracování prostřednictvím automatizovaného rozhodování.

7. Cookies

7.1. Pro zkvalitnění Webových stránek používá Obchodník tzv. cookies, které ukládají prostřednictvím prohlížeče malé soubory, které umožňují lépe přizpůsobit Webové stránky a zkvalitňovat obsah. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou z Webových stránek a umožňují získávat informace jako např. informace o návštěvě či další nastavení, a to tak, aby každá návštěva byla co nejpříjemnější (např. pro zobrazení na mobilním telefonu) či k zobrazování reklam na naše produkty.

7.2. Používáním Webových stránek souhlasí návštěvník s ukládáním souborů cookies. Použití cookies lze omezit nebo úplně zablokovat v nastavení webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče lze naleznout na těchto adresách

7.3. Více informací ke cookies lze naleznout zde: https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies.

7.4. Chcete-li odmítnout některé cookies nebo se chcete dozvědět více informací, přejděte do nastavení.

 

© 2024 Kominictví Volše | Administrace | Mapa stránek
Webdesign: Crespo, s.r.o.