Kontrola Teplovodní spotřebičů paliv (lidově REVIZE KOTLŮ).

Kontrola Teplovodní spotřebičů paliv (lidově REVIZE KOTLŮ). Se provádí dle ZÁKONA O OCHRANNĚ OVZDUŠÍ, ZÁKON 201/2012 Sb.

-Vztahuje se na Teplovodní stacionární spotřebiče paliv o příkonu nad 10kW do 300kW včetněě, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění ............na spalování pevných paliv (kotle, kamna, krbové vložky) .

-Zákon nabil platnost 1.9.2012 

-Kontrolu teplovodního spotřebiče paliv PROVÁDÍ : Odborně zprůsobilá osoba dále jen OZO která je oprávěná - proškolená od každého výrobce spotřebiče paliv. OZO má udělené oprávnění / osvědčení  s rozsahem : časovou platností, kde je určeno o jakého výrobky jde , na jaké typy spalování a výkony. Oprávněnost technika lze ověrit u výrobce anebo Databáze OZO - Ministerstvo životního prostředí : https://ipo.mzp.cz/ 

-První kontrola nejpozději do roku 2016 s platností kontroly 2 roky. Bez Ohlášení ISPOP (Mžp).

-2019 Novelizace zákona platnost kontroly 3 Roky ( platí doposud).

-2020 Kontroly s platností 3 Roky s ohlašovácí povinností OZO do 60 dnů evidence ISPOP / Ovzduší (Mžp). 

-Od 1.9.2022 zákaz provozu spotřebiče paliv který NESPLŇUJE požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb. Třída (Kotle) : Nestanovena , 1 a 2. Kamna a krbové vložky nutno ověřit u výrobce (technický list).

-Vládní rozhodnutí o přesunutí termínu / lhůty o 2 roky na 1.9.2024 zákaz provozu spotřebiče paliv který NESPLŇUJE  požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb. Třída Kotle : Nestanovena , 1 a 2. Kamna a krbové vložky nutno ověřit u výrobce (technický list).

-Po 1.9.2024 se smí provozovat spotřebič paliv který SPLŇUJE požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb. Třída (Kotle) : 3, 4, 5 a Ekodesing. Kamna a krbové vložky nutno ověřit u výrobce (technický list).

-Kontrola se provádí u vyhaslého spotřebiče paliv : Celkový technický stav, opláštění , funkčnost dvířek včetně těsnění, stav spalovací komory (vyzdívka , deflektory, rošt , tryska) , přívod spalovacího vzduchu , regulační prvky - případně řídící jednotka , bezpečnostní prvky ( dochlazovací smyčka , záložní zdroj , pojišťovací ventil , ato...) , používané palivo a palivové hospodářství, hydraulické zapojení - ochrana zpátečky , technického listu v souvislosti na zapojení / provozování, napojení na spalinovou cestu (kouřovod , odtahový ventilátor aj..) , nářadí na údržbu a čištění. Následné uvedení do provozu - topná zkouška (případně měření tahu). 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY dále jen VOP - Platné od 1.2.2024

Objednávka - a) písemná - mailem , poštou b) ústní - osobně , telefonicky) . Objednatel svojí objednávkou stvrzuje že je seznámen s všeobecnými obchodními podmínky uvedené na https://www.kominictvi-volse.cz/sluzby/kontrola-teplovodni-spotrebicu-paliv-lidove-revize-kotlu/s3n23.aspx.    souhlasí se zpracováním osobních údajů GDPR. Na základě závazné objednávky je stanoven termín čištění a kontroly spalinové cesty.

Termín provedení služby je stanoven technikem (zhotovitele) a to nejdříve 14 dnů od objednání, zle domluvit i v jiné lhůtě za podmínek vzdání lhůty na zrušení objednávky bez uddání důvodů . V této lhůtě má objednatel bez udání důvodu zrušení objednávky. Po této lhůtě je objednatel v případě přesunutí termínu oznámit (omluvit se) zhotoviteli minimálně předchozí kalendářní den v obvyklou pracovní dobu 7-16h . V případě že objednatel tak neučiní anebo zruší objdenávku bez udání závažného důvodu je povinen uhradit STORNO poplatek 500kč vč DPH bankovním převodem na základě daňového dokladu se splatností 14 dnů.

Zhotovitel si vyhrazuje právo službu odmítnout dle vlastního uvážení ato bez udání důvodů. Za přijatou a závaznou objednávku se považuje ta kde byl stanoven termín provedení.
 

-Požadavky na objednatele / zákazníka : Technický list / návod k obsluze, doložení dokladu o Revizi spalinové cesty (jeli možné) , platnou kontrolu komína (Zpráva o provedení čištění a kontroly  spalinové cesty) NÉ STARŠÍ NEŽ 11 MĚSÍCŮ!!! . Vyčištěný spotřebič paliv - nebude-li provede technik za úplatu. Palivo a veškeré technické potřeby na uvedení spotřebiče paliv do provozu až na dobu 90min.

Ceny -  Ceník : Cenu tzv kontroly kotlů stanovuje vyhláška 

© 2024 Kominictví Volše | Administrace | Mapa stránek
Webdesign: Crespo, s.r.o.